Van Roij A&B helpt uw kind op twee gebieden:

De ene tak is gericht op Basis GGZ en de andere tak houdt zich bezig met problemen voortvloeiend uit het onderwijs. Soms is er sprake van overlap. Zodoende kunnen we helderheid verschaffen in de volgende gebieden:

~ Sociaal-emotionele problemen

~ Gedrag- en motivatieproblemen

~ Aandachtsproblemen en hyperactiviteit zoals ADD en ADHD

~ Leerachterstanden in lezen, spelling, taal en rekenen

~ Leerstoornissen zoals Dyslexie en Dyscalculie

~ Ontwikkelingsstoornissen zoals Autisme

~ Studiebegeleiding

~ Hulp bij beroep- en of studiekeuze

Artboard 1.png

Herkent u het volgende?

Thuis en/of op school wil het maar niet vlotten en ontwikkelt uw kind zich anders dan u verwacht had.

 

U maakt zich zorgen en het is niet duidelijk wat er nu precies aan de hand is. Waar komen de problemen vandaan?

 

Uw kind heeft moeite met zijn/haar gedrag. Hoe komt dat en wat houdt dit in stand?

Het lukt uw kind niet zich de schoolse vaardigheden eigen te maken. Wat is daar de oorzaak van? 

 

Soms is de hulpvraag duidelijk. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een ontwikkelingsproblematiek als autisme of een leerstoornis.

Samen zoeken we een oplossing.

 

Gedragsproblemen

Verschil tussen gedragsprobleem en ontwikkelingsstoornis: Een gedragsprobleem is iets anders dan een ontwikkelingsstoornis. Wanneer afwijkend gedrag gestuurd wordt vanuit de aanleg, is aangeboren, spreekt van een stoornis in de ontwikkeling. Dit geldt bij voorbeeld voor autismeADHD of een persoonlijkheidsstoornis.

Gedragsproblemen zijn niet aangeboren, maar worden veroorzaakt door de omstandigheden. Mogelijke oorzaken voor gedragsproblemen zijn een niet-stabiele opvoeding of het meemaken van ingrijpende gebeurtenissen zoals geweld of seksueel misbruik. Gedragsproblemen kunnen voorkomen bij kinderen en bij volwassenen.

Er zijn verschillende typen storend gedrag:

~ Dwars en opstandig gedrag

~ Prikkelbaar en driftig gedrag

~ Anderen ergeren

~ Antisociaal gedrag

~ Agressief gedrag

Wanneer spreken we van ernstige gedragsproblemen? We spreken pas van ernstige gedragsproblemen wanneer één of meerdere typen storend gedrag gedurende enkele maanden voorkomen met bovendien duidelijk nadelige gevolgen voor de jeugdige of de omgeving. De verschillende typen storend gedrag kunnen verschillen in ernst. Een inschatting van de mate van ernst wordt gemaakt op basis van verschillende invalshoeken.

 

In de praktijk kan uw kind last hebben van scheidingsangst, sociale angst en faalangst. Soms is er zelfs sprake van zelfbeschadigend gedrag.

 

Om meer helderheid te verkrijgen over de aard van de problematiek vindt er allereerst een intakegesprek plaats met als doel het nader analyseren van het reeds aanwezige materiaal.

Het probleemgedrag kan meerdere oorzaken hebben en het is van belang daar nader onderzoek naar te doen.

Ready for School

Ontwikkelingsstoornis

Een ontwikkelingsstoornis is een neurologische of psychische aandoening die optreedt bij kinderen of adolescenten en de normale ontwikkeling belemmert.

 

De symptomen zijn uiteenlopend en er kunnen ook verschillende oorzaken zijn.

 

Sommige aandoeningen zijn blijvend, andere zijn tijdelijk. Soms ontstaan de symptomen als reactie op een schokkende ervaring, in andere gevallen ligt de oorzaak in erfelijke factoren of een lichamelijke ziekte.

Daarnaast spelen omgevingsfactoren en opvoedingsfactoren een rol.

Hoe vaak komt het voor?

Ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD en autisme spectrum stoornissen komen redelijk vaak voor; in elke klas van dertig kinderen zit gemiddeld een kind met een ontwikkelingsstoornis.

De DSM-V onderscheidt 6 neurobiologische ontwikkelingsstoornissen:

~ Aandachtsdeficiëntie- / hyperactiviteitsstoornis

(ADHD, ODD en CD)

~ Autisme spectrumstoornissen

~ Verstandelijke beperkingen

~Communicatiestoornissen

(selectief mutisme)

~ Motorische stoornissen

~ Tic stoornissen

Bij onderzoek naar een ontwikkelingsstoornis wordt gebruik gemaakt van testen, observatie en vragenlijsten. Deze vragenlijsten worden ook uitgereikt aan de ouders/verzorgers en leerkrachten van het betreffende kind.

 

Leerproblemen

Uw kind ondervindt problemen bij het verwerven van de schoolse vaardigheden. Er kunnen bijvoorbeeld achterstanden zijn met betrekking tot:

~ Technisch lezen 
~ Begrijpend lezen
~ Spelling 
~ Woordenschat
~ Rekenen

Indien er problemen zijn in de ontwikkeling van de schoolse vaardigheden wordt didactisch onderzoek verricht om vast te stellen waar het kind vastloopt dan wel is vastgelopen.

 

Afhankelijk van de vraagstelling kan het didactisch onderzoek gekoppeld worden aan onderzoek naar de intelligentie om erachter te komen of de leerproblemen vanuit de capaciteiten kunnen worden verklaard.

Afhankelijk van de aard en omvang van de problemen kan er sprake zijn van een leerprobleem of leerstoornis.

Leerproblemen kunnen meestal worden aangepakt met extra hulp in de vorm van remediërende begeleiding. Bij een leerstoornis zijn de problemen echter hardnekkig en blijven de problemen, ondanks veel extra hulp, bestaan. In zo’n geval is het belangrijk dat er een juiste diagnose wordt gesteld zodat de school eventueel haar onderwijsaanbod hieraan kan aanpassen. Bekende leerstoornissen zijn dyslexie en dyscalculie.

Indien op grond van de onderzoeksresultaten de diagnose dyslexie of dyscalculie kan worden gesteld, wordt er een officiële verklaring afgegeven.

 

Even voorstellen

Drs. Marijke van Roij is afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit Brabant als onderwijspsycholoog en is daarna steeds blijven doorstuderen.

 

Inmiddels is zij GZ-psycholoog en gespecialiseerd in hulpverlening aan kinderen en jongeren in brede zin.

Naast cognitieve gedragstherapie maakt zij gebruik van Acceptance en Commitment Therapie (ACT) en mindfulness. Bij het stellen van een diagnose wordt psycho-educatie gegeven.

 

Marijke werkt alleen maar is daarnaast als adviserend psycholoog verbonden aan het zorgteam van een grote scholengemeenschap. Maandelijks neemt zij deel aan collegiaal overleg. Op deze manier blijft ze steeds op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen.

Via haar bureau Van Roij Advies & Begeleiding is Marijke freelance inzetbaar en werkt voor ouders, scholen en instanties.

Ze is als GZ-psycholoog ingeschreven in het BIG-register onder nr. 39063435225 en als Registerpsycholoog Specialist NIP bij het Nederlandse Instituut van Psychologen onder nr. 18935.

 

Tarieven / GB-GGZ

 

• Bepaalde diagnoses en behandelingen vallen niet onder de vergoedingsregeling. In dat geval bent u zelf verantwoordelijk voor de betaling en krijgt u een tarievenlijst tijdens het vrijblijvende intakegesprek.

 

Wij hebben contracten met gemeentes die vallen onder Sociaal Domein: 

~ Dommelvallei + 

~ Helmond & Peel gemeenten

~ Eindhoven

~ Veldhoven

Drs. Marijke van Roij staat geregistreerd in het BIG-register als GZ-psycholoog onder nummer 39063435225 en zij is Register Psycholoog NIP.

www.bigregister.nl
www.psynip.nl
www.gz-psychologennet.nl

GB-GGZ staat voor Generalistische Basis GGZ. 

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van interventies die vallen onder Generalistische Basis GGZ gelden de volgende regels:

• Er is altijd een verwijsbrief van de huisarts waarop duidelijk vermeld moet staan:
1. Het vermoeden van een diagnose;
2. Een verwijzing die betrekking heeft op de Generalistische Basis GGZ.


• De GB-GGZ tot 18 jaar wordt vergoed door de Gemeente waarin de cliënt woonachtig is.


• U hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

schoolgaande meiden

Praktijkregels

Download hier onze praktijkregels.

Download hier onze coronaregels.

 

Contact

T 040 212 9 555  

M 06 54 91 23 00

vanroij-aenb@ziggo.nl


Hazenloop 20
5646 BB Eindhoven

Psychologische werkzaamheden laten het niet toe om op ieder moment van de dag de telefoon te beantwoorden.

 

Telefonisch contact graag tussen 17.00 en 18.00 uur.

 

Indien u een bericht per e-mail achterlaat proberen wij hierop binnen 24 uur te reageren (m.u.v. vakantieperiodes).

Contactformulier

Dankuwel

 

Werkwijze: U neemt telefonisch of per mail contact met ons op. Vervolgens zal er een afspraak gemaakt worden voor een vrijblijvend intakegesprek van maximaal 60 minuten.

Tijdens het intakegesprek staat het verhelderen en analyseren van de problemen centraal. De hulpvraag wordt duidelijk gemaakt. Op basis van de hulpvraag wordt er een onderzoeksplan opgesteld om tot een nadere diagnosestelling en richtlijnen voor aanpak c.q. behandeling te komen.

De onderzoeksfase wordt afgesloten met een adviesgesprek. Daarin worden de resultaten van het onderzoek doorgesproken en de daaruit voortkomende handelingsrichtlijnen worden nader toegelicht. Afsluitend ontvangt u een schriftelijk rapport.

Artboard 1.png
NIP_Registerpsycholoog